Server Rules

Please respect the server rules to get respect.
Locked
User avatar
Je-Andrew
Posts: 17

Server Rules

Post by Je-Andrew »

====RO Regulament====

1 . Reclama pe server este strict interzisă

- Reclama făcută în mod intenționat se sancționează cu ban permanent.

2 . Vă rugăm să nu stresați adminii

- NU bateți la cap adminii cu cereri absurde!

- Cererea insistentă a unei hărți se sancționează cu gag.

- Cererea insistentă de admin pe server se sancționează cu gag.

- Reclamarea unui jucător se face numai folosind say_team @ mesaj ( u @ ) , anunțarea prin say/say_team ( chat-ul public) nu se vă lua în considerare și se va sancționa cu gag.

- Dacă deja ați reclamat un posibil suspect pe chatul adminilor sunteți obligați să așteptați decizia adminului , implicit măsurile împotriva acestuia,dacă este cazul.
În caz contrar, prin spamarea chatului adminilor se sancționează cu ban între 15-30 minute.

3 . Este strict interzis:

- Jignirile/injuriile aduse la adresa unui player se sancționează cu gag între 3 și 10 minute.

- Jignirile/injuriile aduse la adresa unui admin se sancționează cu gag 10 minute sau ban 120 de minute după caz.

- În cazul în care după expirarea timpului continui să înjuri sau folosești say_team@ în timpul gagului vei fi sancționat cu ban 120 de minute.

În cazul în care nu se poate colabora deloc cu cineva, persoana respectivă riscă să primească chiar și ban permanent.

- Folosirea oricărui cuvânt care desemnează o înjurătură, dar nu se adresează cuiva în mod special, se sancționează cu gag între 3 și 10 minute.

- Folosirea oricărui tip de cod sau skinuri ce pot fi asemănate cu codurile se sancționează cu ban permanent.

- Dacă dați RETRY după gag veți primi ban 120 de minute.

4. Obiective și mențiuni

- Jocul este FREE GAME.

- Este voie pe hartă, dar nu este voie să fiți în hartă și să trageți prin textură către alți playeri. Dacă rămâneți blocați în hartă și nu mai puteți ieși, folosiți comanda ''kill'' în consolă

- Folosiți banii pentru a cumpăra iteme din shop

- Puteți nominaliza hărți la vot scriind "/maps" în chat

- Puteți nominaliza schimbarea hărții scriind "rtv" în chat. În cazul unui număr mare de rtv, se va da revote map.

- Respectați-vă între voi. E un joc. Relaxare, nu război sau loc de vărsat nervii.

- Jucatorii sunt obligați să respecte normele impuse de către Administrația server-ului. În caz de nerespectare, jucatorii vor fi pedepsiți.

- Daca ați depistat că unul din admini încalcă Regulamentul, puteți să-l raportați pe forum la sectiunea ''Reclamație '' având dovezi concludente. Atenție: Dacă nu se prezintă dovezi, reclamația nu va fi luată în considerare.

*** ATENȚIE: Administratorii acestui forum îşi rezervă dreptul de a modifica acest regulament periodic, deci vă sugerăm să îl mai verificaţi ocazional, pentru a fi siguri ca sunteți la curent.


====EN Regulation & Rules====


1. Advertising on the server is strictly prohibited

- Advertising made intentionally is sanctioned with a permanent ban.


2 . Please don't stress the admins

- DO NOT bother the admins with absurd requests!

- The insistent request for a map is sanctioned with a gag.

- The insistent admin request on the server is sanctioned with gag. ( You have Admin Request topic )

- Claiming a suspect player is only done using say_team @ message ( u @ ), announcing through say/say_team ( public chat) will not be taken into account and will be sanctioned with a gag.

- If you have already reported a possible suspect on the admin chat, you are obliged to wait for the admin's decision, implicitly the measures against him, if applicable.
Otherwise, by spamming the admin chat, you will be banned between 15-30 minutes.


3 . It is strictly prohibited:

- Insults/insults directed at a player are sanctioned with a gag between 3 and 10 minutes.

- Insults/insults directed at an admin are sanctioned with a 10-minute gag or a 120-minute ban, depends on the situation.

- If you continue to swear after the gag you will be banned 120 minutes.

If we can't collaborate with someone at all, that person risks even getting permanently banned.

- The use of any word that designates a swear word, but does not address anyone in particular, is sanctioned with a gag between 3 and 10 minutes.

- The use of any type of code or skins that can be similar to the codes is sanctioned with a permanent ban.

- If you RETRY after the gag you will get a 120 minute ban.


4. Objectives and mentions

- The game is FREE GAME.

- You are allowed to be on the map, but it is not allowed to be in the map and shoot through the texture to other players. If you get stuck in the map and can't get out, use the command ''kill'' in the console

- Use the money to buy items from the shop

- You can nominate maps for voting by typing "/maps" in chat

- You can nominate the map change by writing "rtv" in the chat. In case of a large number of rtvs, revote map will be given.

- Players are obliged to comply with the rules imposed by the Server Administration. In case of non-compliance, the players will be punished.

- If you have found that one of the admins violates the Regulation, you can report him on the forum in the "Complaint" section with conclusive evidence. Attention: If no evidence is presented, the claim will not be taken into consideration.

- Respect each other. It's a game. Relaxation, not war or a place to vent your nerves.

*** ATTENTION: The administrators of this forum reserve the right to change these rules from time to time, so we suggest you check it occasionally to make sure you are up to date.
L' amore trova una via ! <3 ;)

Locked